อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบดงกลาง เรื่องรับสมัครสอบพนักงานจ้าง  
      

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง และมติคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑.๑ ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปสำหรับพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามหมวด ๑ ข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล

 

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยลูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น


๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ( รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อขึ้นไป) มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบขับขี่ประเภท ๒) หรือ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์และรถดับเพลิงเป็นอย่างดีมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
๓.๑ กำหนดการรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 

ดูรายละเอียดได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๘๑-๐๖๐๘ หรือ http:// www.Dongklang.go.th.
๓.๒ วิธีการยื่นใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือชื่อของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป โดยผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน ๑ รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน ๒ รูป
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๒ สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ใบทหารกองเกิน , หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
๔.๕ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาใบอนุญาตขับรถประเภท ๒ เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
- ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการสอบ


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
หลักสูตรการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) และทดสอบทักษะขับรถดับเพลิงด้วย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๕๐
คะแนน)
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วได้คะแนนรวมในการสอบทั้งสามวิธีรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน พิจารณาให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๙. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งไว้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
( ๑ ) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์
( ๒ ) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
( ๓ ) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลา
๑๐. กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๑๐.๑ กำหนดการสอบตำแหน่งพนักงานขับรถ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบข้อเขียน ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

กรณีผู้สมัครสอบรายใดเข้าสอบสายเกิน ๓๐ นาที ถือว่าไม่มีสิทธิสอบในภาคนั้นๆ โดยไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๑๑. กำหนดการประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศผล ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หรือตรวจสอบได้ทาง http:// www.Dongklang.go.th.
๑๒. เงื่อนไขการเป็นพนักงานจ้าง
๑๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง อัตราค่าตอบแทน ๕,๗๖๐ บาท ไม่รวมเงินค่าครองชีพชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ๔ ปี
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรรายงานตัวและทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)


องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ดำเนินการสอบด้วยรูปแบบคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(ลงชื่อ)
(นายสำราญ สุพรรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

 


ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หลักสูตรและวิธีการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ
------------------------------


ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบ ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ และความรู้ในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียนโดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง
๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
๒) กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก, กฎหมายการจราจรทางบก, กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย ทางหลวง
๓) วิชาความรู้ด้วยการแก้ไข ข้อขัดข้องมี วิธีหรือวิชาเครื่องยนต์และการบรรเทา, วิชาสาเหตุ และป้องกันอุบัติเหตุจากจราจร, วิชามนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสำหรับผู้ขับรถ, วิชาส่งเสริมสุขภาพพลานามัย, วิชาเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และมีวิชาอื่น ๆ เช่น หลักการของการขับรถมีอะไรบ้าง เป็นต้น

ค. ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


 ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
วันที่ประกาศ : 2553-12-09
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.185.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,103,893

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
ม.1 บ้าโคกนกทา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
Tel : 044-810608  Fax : 044-810608
Email : tambon@dongklang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.